Pokyny pro autory

 

Abstrakt příspěvku

Termín: do 30. listopadu 2018
Jazyk: anglický

Způsob dodání abstraktu: vložit do konferenčního systému (ctpsr@econ.muni.cz).

Rozsah abstraktu nesmí přesáhnout 2 strany A4.
Abstrakt by měl obsahovat cíl článku, použité metody, hlavní výsledky a závěry.

Příspěvek do sborníku

Termín: do 31. ledna 2019
Jazyk: anglický

Způsob dodání příspěvku: zaslat na email ctpsr@econ.muni.cz.

Rozsah příspěvku nesmí přesáhnout 8 stran textu podle šablony (včetně abstraktu a literatury).
Příspěvky prosím zasílejte ve Wordu verze 2007 a novější.

Autoři příspěvků ručí za věcnou správnost, původnost i formální náležitosti svého příspěvku.

Formální náležitosti příspěvku jsou blíže specifikovány v ŠABLONĚ PŘÍSPĚVKU. Prosíme, první verze příspěvků (k recenzi) zasílejte bez identifikačních údajů autorů (bez jména, instituce i projektu) v PDF. Ty budou uvedeny až ve finální verzi příspěvku Final paperu (ŠABLONA), který zasílejte ve formátu docx, případně doc. V příspěvku by neměly chybět relevantní domácí i zahraniční zdroje uvedené v databázi Thomson Reuters (dříve ISI) Web of Knowledge. Na veškeré zdroje obsažené v seznamu literatury musí autor odkazovat v textu.
Organizátoři si vyhrazují právo vrátit příspěvek autorům, pokud nebude odpovídat šabloně výše uvedené.
Autoři příspěvků jsou srozuměni se založením příspěvků do repozitáře MU.

Postery

Autoři, jejichž příspěvky budou v recenzním řízení přijaty, ale nebudou přímo diskutovány v sekcích, je mohou prezentovat prostřednictvím posterů v průběhu konference. K zhotovení posteru využijte, prosím, uvedenou šablonu. Doporučená velikost posteru je A1: (594×841 mm). Doporučená podoba posteru: ŠABLONA (1) NEBO ŠABLONA (2) Poster by neměl obsahovat více jak 800 slov (bez referencí a označení tabulek či grafů a obrázků). Jeho přečtení by nemělo zabrat více jak 5 minut. Poster tiskne autor článku. V případě, že se rozhodnete prezentovat svůj příspěvek v podobě posteru, informujte o tom prosím organizátory. Poster odevzdejte organizátorům při prezenci, děkujeme.

Recenzní řízení

Všechny příspěvky budou postoupeny do recenzního řízení a posouzeny dvěma recenzenty. O přijetí či nepřijetí příspěvku do sborníku rozhoduje na základě posudků a na základě upraveného příspěvku podle posudků Programový výbor. Příspěvky jsou hodnoceny na základě sedmi kritérií, viz šablona recenze. Výsledek recenze je autorům zasílán emailem. Po recenzním řízení zašle autor příspěvek upravený na základě připomínek recenzentů (tzv. Final paper) a zároveň uvede výčet všech provedených změn (na novou stranu za literaturu ve Final paper). Pokud autor nehodlá akceptovat navržené změny, uvede důvody svého zamítavého postoje.

Příspěvky do časopisu Národohospodářský obzor

Zaslat na adresu: nho@econ.muni.cz Jazyk: anglický Rozšířené verze příspěvků jsou vítány v recenzním řízení časopisu Národohospodářský obzor. Příspěvky zasílejte elektronicky na adresu redakce ve formátu Windows Word s využitím šablony. Zaslání textu v jiném formátu předem dohodněte s redakcí. Časopis publikuje především rozsáhlejší statě, doporučený rozsah příspěvků je 20 až 30 normostran (počet znaků 40.000–60.000 včetně mezer). Šablona a ostatní informace jsou k dispozici na stránkách: NÁRODOHOSPODÁŘSKÝ OBZOR