Publikační etika

Publikační etika

Sborník se řídí nejvyššími standardy publikační etiky a Programový výbor činí všechny možné kroky proti jakémukoli publikačnímu pochybení.

Povinnosti editorů
Editoři jsou odpovědní za rozhodnutí, které z předložených příspěvků budou přijaty k publikování ve sborníku. Jsou také odpovědní za obsah a celkovou kvalitu publikací a za dodržování publikační etiky.

Editoři jsou povinni:
• Rozhodnout o přijetí nebo odmítnutí příspěvku pouze na základě jeho relevance, významu, originality a srozumitelnosti. Každý příspěvek je zaslán minimálně dvěma recenzentům, což zajišťuje důkladnost, spravedlnost a konzistenci recenzního řízení. Jestliže příspěvek obdrží jedno pozitivní a jedno negativní hodnocení, je zaslán třetímu recenzentovi. Jestliže je i toto třetí hodnocení negativní, příspěvek je definitivně odmítnut. Příspěvek je odmítnut i v případě, že autor bez jasného zdůvodnění odmítne provést revize navržené recenzenty.
• Sledovat odbornou úroveň zaslaných příspěvků. Pokud zjistí, že v příspěvku byly uvedeny nepřesné, zavádějící nebo zkreslené údaje, zajistit jejich promptní opravu. Rozhodnutí o odmítnutí příspěvku k publikování lze učinit z následujících důvodů:
- autor vydává dílo jiného autora za své vlastní nebo přebírá významnou část jiné autorské práce bez uvedení původního autora,
- příspěvek nebo jeho významná část byly publikovány jinde bez řádného citování, popř. odkazu,
- závěry příspěvku jsou sporné, ať již úmyslně (zmanipulovaná data) nebo omylem (chybný výpočet),
- závěry příspěvku jsou výsledkem neetického výzkumu,
- příspěvek je plagiátem.
• Předcházet střetu zájmů, které by mohly mít vliv na rozhodnutí o přijetí či odmítnutí příspěvku a zabránit ohrožení akademických i etických norem případnými finančními zájmy.
• Po celou dobu recenzního řízení zachovávat mlčenlivost o zaslaných příspěvcích.
• Zachovávat anonymitu recenzentů.
• Zajistit přijetí adekvátních opatření pro vyřizování stížností týkajících se publikační etiky nebo střetu zájmů. Všechny stížnosti by měly být prověřeny bez ohledu na to, kdy byl příspěvek publikován. Prošetření stížnosti by mělo být zdokumentováno a záznamy uchovány. Pokud se stížnost týká autorů příspěvku, měli by mít možnost se k ní vyjádřit.

Povinnosti autorů
Zasláním příspěvku k publikování ve sborníku z konference CTPSR autoři potvrzují, že:
• Předložený příspěvek je jejich vlastní dílo.
• Data v příspěvku jsou původní a reálná. Současně autoři musí být schopni – v případě odůvodněného požadavku ze strany editora – poskytnout přístup k přesným záznamům o těchto datech.
• Jejich příspěvek není jako celek (ani žádná z jeho částí) plagiátem práce jiných autorů. Všechna data ze zdrojů jiných než z autorova vlastního výzkumu jsou citována a je na ně odkazováno v seznamu použité literatury v závěru příspěvku. Autoři jsou si vědomi toho, že jakýkoli pokus o plagiát vyústí v odmítnutí předloženého příspěvku.
• Jejich příspěvek není jako celek (ani žádná z jeho částí) plagiátem jejich vlastní předchozí práce. Berou na vědomí, že jejich příspěvky, které již byly publikovány nebo procházejí recenzním řízením jinde, nebudou přijaty. Jakákoli část zaslaného příspěvku, která se překrývá s předchozími publikovanými nebo již předloženými pracemi, musí být řádně ocitována.
• Pokud naleznou významnou chybu v zaslaném příspěvku, neprodleně to oznámí editorům a zároveň zajistí její odstranění.
• Budou se podílet se na recenzním řízení, do kterého zaslali svůj příspěvek.
• V části Acknowledgement zaslaného příspěvku uvedli všechny projekty, s jejichž podporou byl daný příspěvek zpracován.

Povinnosti recenzentů
Aby byl zajištěn vysoký standard a kvalita přijatých příspěvků, je každý zaslaný příspěvek anonymně hodnocen dvěma nezávislými recenzenty. V rámci recenzního řízení je posuzována relevance a dále význam, originalita, srozumitelnost a jazyk příspěvku.
Všichni recenzenti participující v recenzním řízení se zavazují, že:
• Ve svém hodnocení budou objektivní a konstruktivní. Jestliže dospějí k závěru, že by v předloženém příspěvku měly být provedeny úpravy, jejich připomínky budou jasné a konkrétní. Vyhnou se nespravedlivým a neodůvodněným negativním komentářům.
• Recenzi článku vypracují pouze v případě, že jsou odborníky v problematice, které se příspěvek věnuje.
• Neodkladně oznámí editorům potenciální střet zájmů (finanční, osobní, myšlenkový, politický nebo náboženský). Recenzent odmítne účast na recenzním řízení, jestliže nemůže vypracovat spravedlivý a nezaujatý posudek.
• Včas oznámí editorům své podezření týkající se porušení etických norem, možný plagiát nebo uvedení chybných údajů. Upozorní editory, pokud je zaslaný příspěvek výrazně podobný příspěvku/příspěvkům, které již byly publikovány nebo jsou předmětem jiného recenzního řízení.
• Budou zachovávat mlčenlivost ve věcech uvedených v recenzním posudku a o příspěvcích, které jsou v recenzním řízení. Nezahrnou nikoho dalšího do recenzního řízení.
• Předloží posudek ve stanoveném termínu, popř. se dohodnou s editory.